به سایت مغزباز خوش آمدید


به زودی خبرهای خوشی دریافت خواهید نمود


دقت بالا

در این بازی در ضمن سرعت بالا نیاز به دقت با لا نیز بوده تا بتوانید به نتیجه مطلوب دست پیدا کنید

که این مطلب نیازمند تمرین بسیاری می باشد و با این بازی قدرت شما نیز در تشخیص و پیشبرد امور افزایش پیدا می کند

بهبود عملکرد

این بازی ابزاری برای بهبود عملکرد در موقعیت های مختلف می باشد چرا که دارای بازی های مختلف با هدف های مختلفی برای پیشرفت می باشد

عملکردهای مختلف مثل محاسبات ریاضی وهوش و مفاهیم اجتماعی و غیره از این دست عملکرد ها می باشد.

بازی های جدید

این بازی دارای تفکر جدیدی در ارائه بازی هاست از این جهت که در عین این به تفریح می پردازید با بازی های مختلف تواناییهای خود را افزایش می دهید

ین امر با اضافه شدن بازی های جدید و نوع های جدید به برنامه امکان پذیر خواهد شد.